Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig som köper en tjänst av oss (”du”, ”eleven”) och Cady Training Academy (559065–5006) (”Cady”). Cady erbjuder sina tjänster via webbplatsen cady.se. Genom att genomföra ett köp där godkänner du dessa villkor.

För vissa köp kan särskilda villkor överenskommas i köpeavtalet. I sådana fall ska sådana villkor äga företräde framför dessa villkor.

Innan du anmäler dig till en utbildning är det viktigt att du tar dig tid och läser igenom dessa villkor. Har du frågor om villkoren går det självklart bra att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

 

1. KÖP OCH BESTÄLLNING AV UTBILDNING/KURS

Anmälan om att påbörja en utbildning eller kurs hos oss görs via vår hemsida. För att göra en anmälan och ta del av mer detaljerad information om våra utbildningar, klicka här. När du anmäler dig via hemsidan godkänner du dessa villkor genom hemsidans beställningsformulär. Innan du skickar in din anmälan d.v.s köper en utbildning/kurs är det mycket viktigt att du kontrollerar att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och att du uppfyller antagningskraven.

För att kunna köpa en tjänst av oss och anmäla dig till en av våra yrkesutbildningar och/eller kurser är det ett krav att du har en giltig e-postadress.

1.1   Utbildningsbidrag

För dig som har sökt bidrag eller ska få utbildningen betald/beviljad av någon annan (till exempel en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden, TRR eller dylikt) ska bidraget vara godkänt innan du anmäler dig till en utbildning. I det fall att du inte erhåller bidrag eller godkännande kan du personligen bli betalningsansvarig för utbildningsavgiften.

 

2. BEKRÄFTELSE

När du skickat in din anmälan och köp av yrkesutbildning får du inom några minuter en bekräftelse mejlat till den e-postadress du angivit. Om du inte ser bekräftelsen i din inkorg, kontrollera din skräppost. Cady ansvarar inte för att bekräftelsen når dig, det åligger dig som kund att kontakta Cady vid utebliven bekräftelse.

Att inte svara på e-post/påminnelser eller betala en faktura för utbildningsavgiften ska inte ses som avbokning.

 

3. MATERIAL

Allt material som krävs för genomförandet av utbildningen ingår i priset för utbildningen och tillhandahålls av Cady. Mycket av materialet tillhandahålls online i lärarplattformen, i de fall även fysiska böcker tillhandahålls. Dessa beställs av Cady och levereras till eleven direkt från förlaget. Förstört eller borttappat material ersätts inte, det ansvarar eleven själv för att ersätta.

Visst material tillhandahålls som interaktiva böcker och erhålles på licens. Licensen erhålls för en begränsad tidsperiod. Om eleven inte hinner läsa igenom materialet innan licensen löper ut kommer eleven att debiteras för en ny licens. Eleven informeras alltid om hur lång licensperioden är.

Allt material i lärarplattformen tillhandahålls på dubbel tid. Om en elev kräver längre tid för visst material debiteras eleven för sådan tid enligt separat prislista.

Kontakta alltid skoladministrationen vid frågor angående utbildnings- och licenstid.

 

4. HUR UTBILDNINGEN TILLHANDAHÅLLS

Senast 14 dagar före utbildningsstart får eleven vidare information om utbildningen. Efter genomförd och mottagen betalning kommer du startas upp som elev i vår lärarplattform senast nästkommande arbetsdag. För avtalskunder sker uppstart då fakturan skickats.

Utbildningen bedrivs i lärarplattformen. Där får eleven tillgång till material samt instruktioner angående hur utbildningen genomförs. Guidning av olika steg sker i lärplattformen, vid frågor bör skoladministratören kontaktas. Lärarplattformen är tillgänglig 24/7, så länge eleven har studietid eller internetuppkoppling.

Cady ansvarar inte på något sätt för elevens internetuppkoppling.

4.1 Vid sjukdom

Vid allvarlig sjukdom (som infaller före utbildningsstart men efter 14 dagar från anmälan) kan senarelagd utbildningsstart erbjudas vid uppvisande av giltigt läkarintyg. Det gäller endast sjukdomar hos sökande/elev och ej ev. t.ex. familjemedlemmar.

4.2 Ändring av utbildningsstart

Du kan flytta fram din utbildningsstart max tre kalendermånader från det startdatumet du har angivit i din anmälan. Det görs skriftligt via mejl till administration@cady.se senast en arbetsdag före startdatumet angivit i din anmälan. Villkoren för anmälan kvarstår och vid en eventuell tvist är det ditt första angivna startdatum som gäller.

 

5. PRIS

Priser enligt gällande prislista, upprättat avtal, offert eller utbildningskatalog. Samtliga priser är angivna inklusive moms om inget annat anges. Cady förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna i gällande prislista och utbildningskatalog.

 

6. BETALNING

För dig som privatperson mejlas alltid fakturan till den uppgivna mejladressen i din anmälan (för företag se nedan). Detta gäller inte om du direkt betalar via SVEA. När fakturan mejlas till dig styrs av vad du har uppgivit i din anmälan d.v.s. om du angett en omgående start eller en förskjuten start. Fakturan mejlas omgående (inom 24 timmar på vardagar) om du inte har valt förskjuten start. Vid förskjuten start mejlas den senast 14 dagar före angiven studiestart.

  • Fakturan är alltid utställd på 14 dagar för privatkunder och 30 dagar för avtalskunder.
  • Fakturan skickas alltid samma dag som fakturadatumet och enligt de uppgifter som uppgetts i anmälan (om inget annat är överenskommet).
  • Fakturan ska vara bokförd hos oss senast bankdagen efter förfallodatumet.
  • Påminnelseavgifter, lagstadgade avgifter samt ränta om +12% tas alltid ut efter att fakturan förfallit (om detta inte har förhandlats bort före ingånget köp/avtal i ett separat ramavtal).
  • Vi förbehåller oss rätten att genomföra en kreditupplysning.

Obetalda fakturor hanteras av PS Finance som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura med för tidpunkten gällande taxor. Kontaktuppgifter till dem finns längst ner på denna sida.

6.1  När ett företag betalar utbildningen

När ett företag ska betala utbildningen måste följande information alltid finnas med:

  • Företagets/organisationens namn
  • Organisationsnummer (ange rätt organisationsnummer, särskilt viktigt då i större företag samt kommuner förekommer många olika filialer)
  • Korrekt mejl- och/eller postadress dit fakturan ska skickas.
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Ordernummer/referensnummer måste finnas med på bokningen/köpet av utbildning om arbetsgivaren kräver det.

Genom att sända in en anmälan där du anger att en annan part (t.ex. arbetsgivare) ska betala för utbildningen intygar du att du har behörighet och befogenhet att binda parten till avtalet. Om sådan part helt eller delvis inte erlägger betalning enligt avtalet med Cady Training Academy är du personligen ansvarig för betalning av återstående belopp.

6.2  Svea

Svea erbjuder i vissa fall betalningslösningar vid köp av utbildning. Svea är en extern part och frågor rörande betalningslösningar och betalningsvillkor sköts av Svea. Vid direktbetalning via Svea gäller Sveas betalningsvillkor. När ångerrättstiden har passerat kan du inte häva köpet av utbildning och/eller avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan via Svea.

6.3  Human finans

Human finans är också en extern part som erbjuder betalningslösningar. Skulle du bli nekad delbetalningsplan hos Human finans kvarstår fakturan från oss då ansökan om delbetalning är en separat process och inte har något med själva anmälan/köpet av utbildningen hos oss att göra utan är en extern betalningsservice.

Håll koll på förfallodatumet på vår faktura när du ansöker om delbetalning via Human finans. Behöver förfallodatum justeras p.g.a. detta kontakta vår administration.

När ångerrättstiden har passerat kan du inte häva köpet av utbildning och/eller avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan via Human finans. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans.

 

7. BYTE AV UTBILDNING

Du kan kostnadsfritt byta utbildning en gång om din utbildning ännu inte har påbörjats.

Utbildningen räknas alltid som påbörjad när vi har mejlat inloggnings- och uppstartsinformationen till dig och du är påkopplad i en klass i vår lärplattform, oavsett om du sedan väljer att vänta med att påbörja dina studier eller skjuta fram din studiestart av någon anledning.

Vid byte av utbildning efter det att ångerrätten har löpt ut men före det att studierna har startats (d.v.s. inlogg har skickats ut) utfaller ingen återbetalning eller kompensation om du väljer en billigare utbildning än den som man anmälde sig till. Väljer du en dyrare utbildning debiteras du för mellanskillnaden.

Efter påbörjad utbildning kostar det 500 Kr vid första bytet (ej inkl. ev. mellanskillnad och litteraturkostnader).

Därefter kostar varje byte av utbildning 1 000 Kr (ej inkl. ev. mellanskillnad och litteraturkostnader). Innan bytet av utbildning äger rum ska det också ske ett rådgivningssamtal mellan dig och vår karriärcoach. Detta så att vi tillsammans kan försäkra oss om att bytet av utbildningen är det rätta valet för dig. Du ansvarar själv för att boka in ett sådant möte.

Avgiften för bytet och ev. mellanskillnad till utbildningens kostnad samt ev. litteraturkostnad ska vara erlagd och oss tillhanda innan bytet av utbildning sker, annars ska bytet inte ses så som genomfört (detta gäller ej avtalskunder).

 

8. ÖVERLÅTELSE

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och- eller skyldigheter enligt dessa villkor utan Cady’s skriftliga godkännande. Det innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort en utbildningsplats till någon utan vårt godkännande.

 

9. INTYG

Efter genomgången utbildning utfärdas intyg om deltagande. För vissa utbildningar ingår ett prov för att säkerställa att eleven tillgodogjort sig kunskapen, vilket då framgår av intyget. Intyget kan vara ett certifikat, diplom, kompetensbevis, kursbevis samt ett yrkesutbildningsbevis.

9.1

Intyget/intygen kommer att laddas upp i vår portal. Alla våra elever måste ha ett konto där senast då dom gör sin utbildnings/kurs slutuppgift. Önskar man sina intyg skickade med ”vanlig” post (även ombeställning av intyg) kostar det 198 Kr (inkl. moms). Kostnaden skall erläggas i förskott.

 

10. GARANTI

Cady lämnar inga som helst garantier avseende arbete efter genomförd kurs. Det föreligger ingen ångerrätt eller kompensation om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning på grund av det. Olika arbetsgivare har (och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare. I en del kommuner och regioner kan det finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform praktikanter eller anställda bör komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare och organisationer). Detta är mycket sällan ett problem hos privata arbetsgivare.

Utbildningsbakgrund är endast en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livs- och arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna på din ort har före köp av utbildning. Du kan även kontakta vår karriärcoach om du önskar guidning.

                            

11. ÅNGERRÄTT

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du gjort din anmälan på vår hemsida. Det betyder att du utan att ange skäl eller utan att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut kontakta Cady Training Academy, se kontaktuppgifter nedan. Vi rekommenderar att du fyller i ångerblanketten som finns på Konsumentverkets hemsida och skickar den till oss via e-post eller post. Klicka här för att komma till Konsumentverkets ångerblankett. Vill du inte använda ångerblanketten går det bra att meddela oss på annat sätt, till exempel via e-post på administration@cady.se. För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och personnummer.

Efter att 14 dagar löpt föreligger ingen ångerrätt.

11.1 Avbokningsregler då du väljer en senare utbildningsstart

När ångerrätten har passerat kan du inte avbryta köpet av utbildningen eller avbryta påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt.

Ångerrätten kan heller inte utnyttjas på annat sätt än ovan om 14 dagar om man har sökt in på flera utbildningar/skolor och sedan blir antagen hos en annan utbildare vid ett senare tillfälle efter det att ångerrätten om 14 dagar har löpt ut

11.2  Avbokningsregler då du väljer direkt utbildningsstart

Efter att betalningen har emottagits blir eleven att startad senast nästkommande arbetsdag och även i detta fall gäller ångerrätt om 14 dagar från det att köpet har gjorts (inte från det att man har fått sitt inlog till lärplattformen eller lämnat in någon uppgift i sin utbildning). Om man nyttjar sin ångerrätt vid direktstart kommer summan för immateriella tjänster som ej är återköpbara av våra leverantörerna dras av från återbetalningen. Detta godkänns av den som köper utbildningen med signering med sitt BankID vid köptillfället.

 

12. PERSONUPPGIFTER

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Cady’s personuppgiftspolicy https://www.cady.se/dataskydd-och-gdpr/ enligt den version som finns publicerad vid köpet av kursen.

 

13. ÅTAGANDEN

13.1  Elevens åtagande

All information och dokumentation skickas via mejl till den angivna mejladressen i anmälan. Detta inkluderar bl.a. bekräftelse/antagningsbevis, fakturor, välkomstinformation, inloggningsuppgifter, viktig information m.m. Ser du inte ett mejl i din inkorg kolla din skräppost. Misstänker du att du saknar något mejl kontakta oss på administration@cady.se.

Innehåll i utbildningsmaterial (såsom powerpoints etc.) är endast ämnat eleven och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Cady.

Som elev hos Cady Training Academy ansvarar du för att ha den kontakt du behöver med Cady och din pedagog, oavsett anledning. Du är också införstådd med att distansstudier kräver extra disciplin och planering från din sida. Du ansvarar för att informera din pedagog via ett meddelande i lärplattformen om du vill ta en paus från dina studier i mer än fyra veckor (delbetalningsplan fortgår dock enligt avtal och kan ej brytas).

13.2  Cady’s åtagande

Cady Training Academy äger rätt att stänga av dig som elev hos oss om du uppträder aggressivt, hotfullt, oetiskt eller opassande, far med osanningar, lögner eller förtal (oavsett vart det sker) mot oss eller någon av våra samarbetspartners. Cady äger dessutom rätt att stänga av dig eller vidta disciplinära åtgärder om du uppmuntrar andra att sälja eller ge prov eller inlämningsuppgifter för att fuska dig genom utbildningen eller att du som elev vill säljer prov eller inlämningar.

Vid allvarliga fall görs även en polisanmälan.

Vid ev. avstängning kommer ingen ekonomisk kompensation eller återbetalning att ske till dig eller den som betalt utbildningen för berörd elev.

Vid mer än ett års (365 dagars) inaktivitet från studierna utan att ha meddelat ansvarig pedagog om kommande frånvaro förfaller din utbildningsplats och du blir avslutad som elev. Ingen återbetalning kommer ske eller kompensation betalas ut.

Skulle en juridisk tvist uppstå stängs eleven av från sina studier till tvisten är avgjord. Därefter bedöms om eleven får uppta sina studier utifrån beslutet.

13.2.1  Sociala medier

Reglerna ovan tillämpar vi även i våra sociala medier inklusive Facebookgrupper. Våra Facebookgrupper är en service vi har för de som önskar diskutera med likasinnade. De är inte avgörande för att man som elev ska klara sin utbildning. Våra Facebookadministratörer äger ansvaret att tillåta, neka eller banna medlemmar, posts eller kommentarer i de olika grupperna.

Om du uppträder aggressivt, hotfullt, oetiskt, opassande mot antingen oss eller någon av våra samarbetspartners, far med osanningar, lögner eller förtal (oavsett vart det sker) eller i en pågående juridisk tvist kommer du att nekas medlemskap eller att vara aktiv i någon av våra grupper. Ett medlemskap ska ses som ett positivt mervärde för våra elever och är ingen rättighet.

 

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

Cady lämnar inga garantier av något slag, oaktat om de är uttryckliga eller underförstådda, avseende information, råd och åsikter som tillhandahålls av oss. Vi förbehåller oss rätten att vid var tid göra ändringar och korrigeringar i dessa villkor utan föregående meddelande. Cady ansvarar inte för några felaktigheter eller utlämnanden och eventuella beslut som baserats på information och åsikter som framställs via utbildningarna är elevens eget ansvar.

Om inte annat framgår av Avtalet är Cady’s ansvar begränsat till den ersättning som du erlagt för utbildningen under den faktureringsperiod skadan inträffade. Cady ansvarar inte i något fall för uppkomna indirekta skador eller följdskador, till exempel utebliven vinst eller annan liknande skada eller förlust.

14.1  Force majeure

Cady tar inte ansvar för händelser som inträffar utanför Cady’s kontroll där eleven inte kan studera enligt önskemål p.g.a. exempelvis strejk, naturkatastrof, pandemi, myndighetsingripande, krigssituation eller terrorhandling. Det gäller även för de parter som Cady samarbetar med. Vid sådana tillfällen kommer Cady inte reducera pris eller återbetala några kostnader.

 

15. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dess innehåll eller skapande, inklusive icke kontraktsmässiga tvister eller krav, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvist slutligt avgöras av allmän domstol.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller tryckfel.

 

Kontaktinformation:
Cady Training Academy
Friggagatan 9A
411 01 Göteborg
031-757 05 66

administration@cady.se

 

Kontaktinformation:
PS finance group
031-788 08 00

info@psjuridik.com