fbpx

Integritetspolicy

Cady Training Academy

Sverige

Integritetspolicy Cady Training Utbildningar AB

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”integritetspolicy”) beskriver hur Cady Training Utbildningar AB, org. nr. 559065-5006 (”Cady”, ”vi”, ”oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Cady är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

Cady samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du beställer tjänster av oss eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du kontaktar oss via e-post eller telefon:

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss eller ställer en fråga är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är att Cady har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla kunder och potentiella kunder information. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att frågor med följdfrågor har besvarats.

När du beställt och genomfört en utbildning eller terapitjänst hos/av oss:

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som beställer och genomför en utbildning eller terapitjänst hos oss är:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra din utbildning eller terapitjänst. Uppgifterna behandlas även för att kunna fakturera dig samt för att kunna tillhandahålla betyg samt yrkesutbildningsbevis. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om köp mellan dig och Cady. Uppgifterna behandlas för detta ändamål i tio år efter det att eleven avslutat sina studier.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon för att beställa behörighetshandlingar och valideringsintyg:

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss för att beställa behörighetshandlingar eller valideringsintyg är:

 • Personnummer
 • Namn
 • E-postadress

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla behörighetshandlingar och valideringsintyg. Den lagliga grunden för denna behandling är att Cady har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla kunder de behörighetshandlingar de har rätt till i och med genomförd utbildning. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under den tid det tar att ta fram och expediera handlingarna. Behandlingen tar då längst fyra månader.

När du registrerar dig för nyhetsbrev hos oss:

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som registrerar dig för nyhetsbrev hos oss är:

 • E-postadress

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Den lagliga grunden för denna behandling är att det finns ett samtycke från dig. Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller till dess att nyhetsbreven inte längre skickas ut.

När vi fakturerar dig:

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig för att kunna fakturera dig är:

 • Personnummer
 • Mailadress
 • Namn
 • Adress

Cady behandlar dessa uppgifter för att kunna upprätthålla en korrekt bokföring. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att Cady ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som föreligger enligt gällande bokföringslag. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling:
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att besvara frågor Berättigat intresse
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Den tid det tar för att behandla frågeställningen
För att administrera och leverera din utbildning/tjänst Fullgörande av avtal om köp mellan dig och Cady
 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betyg vid behov
[Tio år]
För att skicka vårt nyhetsbrev till dig Samtycke
 • E-postadress
Så länge samtycke finns.
För att kunna upprätthålla en korrekt bokföring Fullgörande av rättslig förpliktelse
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Namn
 • Adress
Tio år från det att faktura skapats (bokföringslagen).

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Cady kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Cadys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Cady kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Cadys koncernbolag, leverantörer av IT-tjänster och leverantörer av kommunikationstjänster samt förlag för tillhandahållande av litteratur. Om en person som är kund/elev hos oss vidtas ytterligare försiktighetsåtgärder.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Cady om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Cadys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 1. Ändring av integritetspolicy:

Cady har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Cady kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn.

 1. Skyddet av dina personuppgifter:

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Cady har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter:

Cady ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Cady kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Notera dock att du, om du begär att vi raderar dina uppgifter, aldrig mer att kunna begära ut diplom eller yrkesutbildningsbevis.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Cady kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

 

Cady Training Utbildningar AB

Postadress:
Friggagatan 9A, 411 01 Göteborg

Besöksadress:
Fotögatan 6B, 414 74 Göteborg

Mail: administration@cady.se

Tel: 031-757 05 66


Tystnadsplikt

Hos Cady råder tystnadsplikt gentemot samtliga elever om inte annat har uppgetts. Det innebär att uppgifter aldrig lämnas ut till annan part om inte skriftligt överenskommet.

Undantag för utlämning av information gäller enbart då en arbetsgivare/organisation som betalar utbildning för eleven behöver/vill ha information om elevens studieprogression.