Kvalitetsarbete 2018/19

Förändringsprocesser

Vi tittar på och utvärderar följande mätfaktorer: våra elever, synpunkter från kund, elevstatistik och personalens synpunkter.

Våra elever svarar på en enkät direkt i anslutning till avslutad utbildning.

Frågor eleverna svarar på är:

  • Hur nöjd är du med informationen runt utbildningen i sin helhet (skala 1-4).
  • Hur nöjd är du med kommunikationen med din mentor (skala 1-4).
  • Hur nöjd är du med kommunikationen med övriga supportfunktioner, elevcoach, litteraturbeställningen, fakturafrågor, m.m. (skala 1-4).
  • Hur nöjd är du med innehållet i din utbildning (skala 1-4).
  • Hur nöjd är du med litteraturen vi valt att använda (skala 1-4).

Utfallet för 2017/18 blev följande:

  • Hur nöjd är du med informationen runt utbildningen i sin helhet?  85%
  • Hur nöjd är du med kommunikationen med din mentor?  87,5%
  • Hur nöjd är du med kommunikationen med övriga supportfunktioner, elevcoach, litteraturbeställningen, fakturafrågor, m.m.?  87,5%
  • Hur nöjd är du med innehållet i din utbildning?  90%
  • Hur nöjd är du med litteraturen vi valt att använda?  92%

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete är baserad på vårt årshjul: översyn (Var är vi?), planering (Vart ska vi?), genomförande (Hur gör vi?) och utvärdering (Hur blev det?).

maxresdefault

Översyn (Var är vi?)

Genom dialog med arbetsgivarna, våra elevers återkoppling samt våra mentorers strävan att ständigt uppdatera sina pedagogiska kunskaper kan våra utbildningar hålla hög kvalitet.

Översyn görs löpande både årsvis och vid varje avslutad utbildning/delkurs. Detta medför att vi relativt snabbt kan göra förändringar under pågående eller efter avslutad utbildning.

Genom omvärldsbevakning är vi också lyhörda för förändringar i branschen eller pedagogiskt som berör vår utbildning på lång sikt med målet att alltid erbjuda en kvalitativ och uppdaterad utbildning.

Varje år i augusti avsätter vi två dagar för kvalitetsarbete. All personal deltar i att titta på resultaten av utvärderingarna samt vårt arbete för att få syn på ”var är vi”. Vi sätter nya mål för nästa årshjul, ser över behoven och förutsättningarna för utbildningarna både rent pedagogiskt och med hänsyn till arbetsmarknaden och branschen samt gör en översyn av våra kringtjänster för optimal funktion.

Planering (Vart ska vi?)

Vi arbetar med systematisk uppföljning av vår måluppfyllelse för att förbättra elevernas möjlighet att lära sig mer och få med sig verktyg in i yrkeslivet. Vi tittar alltid på kritik eleverna ger oss för att utveckla oss till det yttersta och vi har ständig fokus på förbättring. Vi ser till att behörig personal som skapar korrekta pedagogiska förutsättningar finns tillgängliga.

Vi kontrollerar kontinuerligt även att kringtjänster såsom elevcoach, teknisk support och litteraturbeställning är uppdaterade och välfungerande och dessutom att vår lärplattform är anpassad och innehåller korrekt information. Likaså uppdaterar vi hemsidan vid behov.

Genomförande (Hur gör vi?)

Vi har en kvalitetsutvecklare som är drivande i de större projekten och har det alltigenom övergripande ansvaret för att öka elevernas måluppfyllelse.

Genom vårt kontinuerliga utvecklings- och kvalitetsarbete tar vi också nogsamt vara på synpunkter från såväl elever och mentorer som yrkesfolk i branschen. Vi följer omvärlds- och skolutveckling för att kunna anpassa våra utbildningar till aktuella normer och krav från arbetsmarknaden såväl som tillämpning av nya rön om lärande och bedömning. Dessutom uppdateras våra utbildningar vid behov under pågående/efter avslutad utbildning.

Vi har personalmöten och mentorsträffar löpande där vi tar upp saker som behöver snar lösning pedagogiskt, tekniskt eller annorledes.

Utvärdering (Hur blev det?)

Vi utvärderar systematiskt under januari och juni, då vi tittar på elevernas resultat bl.a. elevstatistik, måluppfyllelse, synpunkter från kunder och elevutvärderingar. Därefter sätter vi upp nya mål och planerar för hur vi ska nå dessa. Vi utvärderar också samtidigt våra tidigare uppsatta mål.

Under praktiken ger arbetsgivare omdömen om eleven utifrån yrkets olika moment och krav genom avstämningssamtal vilket även kvalitetssäkrar elevens kunskap och måluppfyllelse utifrån kunskapsmål, arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.

Mentorerna sammanfattar i mätbara resultat efter varje delkurs, varje avslutad utbildning samt helårsvis hur stor andel av eleverna som blivit godkända eller ej, vilka eventuella arbetsuppgifter flera elever haft svårigheter med och varför, hur dessa uppgifter kan förbättras/tydliggöras, hur måluppfyllelsen och betygsmålen tydliggörs på ännu bättre sätt.

Analysen och resultatet av måluppfyllelsen innebär ett konkret kvalitetsutvecklande arbete med målet att procentuellt öka antalet godkända elever och genomföra en kvalitativ och tydlig utbildning avseende lärandemål, pedagogik, betygskriterier mm.


Utvecklingsområden 2018/19

Lansering av tre nya utbildningar under vintern.
Utveckling och förbättringsarbete av lärplattformen Quiculum.
Teknisk utveckling av telefonväxeln.

LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS