Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsarbete

Vårt Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla tjänsten kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Detta gedigna kvalitetsarbete har utmynnat i att vi sedan sommaren 2020 är ISO 9001 & ISO 14001 certifierade.

Vi använder oss av skolverkets BRUK matris för utvärdering av vårat kvalitetsarbete vad gäller utbildningarna. Översyns cirkeln ser ni nedan med en kortfattad text om vad respektive punkt avser.

maxresdefault

Översyn (Var är vi?)

Genom dialog med arbetsgivarna, våra elevers återkoppling samt våra pedagogers strävan att ständigt uppdatera sina pedagogiska kunskaper kan våra utbildningar hålla hög kvalitet.
Översyn görs löpande både årsvis och vid varje avslutad utbildning. Detta medför att vi relativt snabbt kan göra förändringar även under pågående utbildning.
Genom omvärldsbevakning är vi också lyhörda för förändringar i branschen eller pedagogiskt som berör vår utbildning på lång sikt med målet att alltid erbjuda en kvalitativ och uppdaterad utbildning.

Planering (Vart ska vi?)

Vi arbetar med systematisk uppföljning av vår måluppfyllelse för att förbättra elevernas möjlighet att lära sig mer och få med sig verktyg in i yrkeslivet. För att utveckla oss till det yttersta tittar vi alltid på kritik eleverna ger oss och vi har ständig fokus på förbättring. Vi ser till att behörig personal som skapar korrekta pedagogiska förutsättningar finns tillgängliga.
Vi kontrollerar kontinuerligt även att kringtjänster såsom exempelvis teknisk support och litteraturbeställning är uppdaterade och välfungerande och att vår lärplattform är anpassad och innehåller korrekt information. Likaså att vår hemsida är uppdaterad med korrekt information.

Genomförande (Hur gör vi?)

Genom vårt kontinuerliga utvecklings- och kvalitetsarbete tar vi också nogsamt vara på synpunkter från såväl elever och pedagoger som yrkesfolk i branschen. Vi följer omvärlds- och skolutveckling för att kunna anpassa våra utbildningar till aktuella normer och krav från arbetsmarknaden såväl som tillämpning av nya rön om lärande och bedömning. Utbildningarna uppdateras våra kontinuerligt.

Utvärdering (Hur blev det?)

Vi utvärderar systematiskt under januari och juni, då vi tittar på elevernas resultat bl.a. elevstatistik, måluppfyllelse, synpunkter från kunder och elevutvärderingar. Varje år i juni sätter vi upp nya mål och planerar för hur vi ska nå dessa. Vi utvärderar också samtidigt våra tidigare uppsatta mål.
Under eleven praktikperiod ger arbetsgivare omdömen om eleven utifrån yrkets olika moment och krav genom avstämningssamtal vilket även kvalitetssäkrar elevens kunskap och måluppfyllelse utifrån kunskapsmål, arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.

Pedagogerna sammanfattar i mätbara resultat efter varje avslutad utbildning samt på helårsvis hur stor andel av eleverna som blivit godkända eller ej. Vilka eventuella arbetsuppgifter flera elever haft svårigheter med och varför. Hur dessa uppgifter kan förbättras/tydliggöras, hur måluppfyllelsen och betygsmålen tydliggörs på ännu bättre sätt.

Analysen och resultatet av måluppfyllelsen innebär ett konkret kvalitetsutvecklande arbete. Målet är att procentuellt öka antalet godkända elever och genomföra en kvalitativ och tydlig utbildning avseende lärandemål, pedagogik, betygskriterier mm.


ISO 9001 14001 logga 2

Kvalitets- och miljöcertifiering

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt internationella standarder ISO 9001 och ISO 14001.


Vårat miljöarbete

Cady bedriver även ett omfattande miljöarbete och har därför utarbetat en ambitiös miljöpolicy vars övergripande mål är:

  • Vid inköp av varor alltid ha perspektivet att tillverkningen skall ha skett med respekt för de mänskliga rättigheter samt barnkonventionen.
  • Inhemska alternativt i så stor utsträckning som möjligt.
  • Energieffektiva transporter samt minimera transporterna
  • Reducera miljöbelastningen på alla möjliga påverkbara sätt.
  • Ekologiskt och/eller miljömärkt.
  • Allt avfall skall källsorteras.
  • Batterier, glödlampor, lysrör och elektronik transporteras till återvinnings central.

Cady åtar sig att ständigt utveckla miljöarbetet samt att det efterlevs. Samtliga av Cadys anställda åtar sig att följa och efterleva Cadys mål och ansvar samt bidra till dess utveckling.

Cadys miljöpolicyn revideras en gång per år i juni om inte något av akut karaktär (ev. lagkrav) gör att revideringen behöver ske vid annat tillfälle. Det ligger även i saken natur och i Cadys att uppdatera sig löpande om vad som finns på marknaden. Detta för att kunna ta rätt beslut vid inköp och investeringar.

Önskar ni läsa hela Cadys miljöpolicy mejla oss på cadyteamet@cady.se.


LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS