Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsarbete 1200x630

Det systematiska kvalitetsarbetet

Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla tjänsten (utbildning eller kurs) kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.


BRUK och vårt systematiska kvalitetsarbete

Vi använder oss av Skolverkets bedömnings- och analysmatris BRUK för utvärdering av vårt kvalitetsarbete gällande utbildning. Processen sker enligt punkterna i detta löpande årshjul.

Systematiska kvalitetsarbete hjul

Översyn av kvalitetsarbete (Var är vi?)

Genom dialog med arbetsgivarna, återkoppling från våra elever samt våra pedagogers strävan om att ständigt uppdatera sina pedagogiska kunskaper kan våra utbildningar och kurser hålla hög kvalitet.

Översyn sker löpande både årsvis och när varje elev avslutar sina studier. Detta medför att vi relativt snabbt kan göra förändringar även under pågående studier.

Genom omvärldsbevakning är vi också lyhörda för förändringar i branschen eller pedagogiken som berör vår utbildning eller kurs på lång sikt. Vårt mål är att alltid erbjuda en kvalitativ och uppdaterad utbildning eller kurs.

Planering av kvalitetsarbete (Vart ska vi?)

Vi arbetar med systematisk uppföljning av vår måluppfyllelse för att förbättra elevernas möjlighet att lära sig mer och få med sig verktyg in i yrkeslivet. För att utveckla oss till det yttersta tittar vi alltid på kritik vi får med ett ständigt fokus på förbättring. I detta arbete säkerställer vi att det finns behörig personal tillgänglig som skapar korrekta pedagogiska förutsättningar.

Vi kontrollerar kontinuerligt att våra kringtjänster såsom teknisk support och litteraturbeställning är uppdaterade och välfungerande samt att vår lärplattform är anpassad och innehåller korrekt information. Likaså att vår hemsida är uppdaterad med korrekt information.

Genomförande av kvalitetsarbete (Hur gör vi?)

Genom vårt kontinuerliga utvecklings- och kvalitetsarbete tar vi också nogsamt vara på synpunkter från såväl elever och pedagoger som yrkesfolk i branschen. Vi följer omvärlds- och skolutveckling för att kunna anpassa våra utbildningar och kurser till aktuella normer och krav från arbetsmarknaden såväl som tillämpning av nya rön om lärande och bedömning. Därmed kan vi uppdatera våra utbildningar och kurser kontinuerligt.

Utvärdering av kvalitetsarbete (Hur blev det?)

Vi utvärderar systematiskt under januari och juni, då vi tittar på elevernas resultat genom bl.a. elevstatistik, måluppfyllelse, synpunkter och elevutvärderingar. Varje år i juni sätter vi upp nya mål och planerar för hur vi ska nå dessa. Vi utvärderar också samtidigt våra tidigare uppsatta mål.

Under elevens praktikperiod ger arbetsgivare omdömen utifrån yrkets olika moment och krav genom avstämningssamtal vilket även kvalitetssäkrar elevens kunskap och måluppfyllelse utifrån kunskapsmål, arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.

Pedagogerna sammanfattar i mätbara resultat efter varje avslutad utbildning eller kurs samt på helårsvis hur stor andel av eleverna som blivit godkända eller ej. Detta inkluderar även vilka eventuella uppgifter flera elever har haft svårigheter med och varför. Utifrån detta diskuterar vi om hur vi kan förbättra eller tydliggöra dessa uppgifter och därigenom hur vi kan även tydliggöra måluppfyllelsen och betygsmålen på ett ännu bättre sätt.

Analysen och resultatet av måluppfyllelsen innebär ett konkret kvalitetsutvecklande arbete.

Målet med vårt kvalitetsarbete

Målet är att procentuellt öka antalet godkända elever och genomföra en kvalitativ och tydlig utbildning avseende lärandemål, pedagogik, betygskriterier m.m.


ISO grå bakgrund 1200x630

Kvalitets- och miljöcertifiering

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt internationella standarder ISO 9001 och ISO 14001.


Vårt miljöarbete

Cady bedriver ett omfattande miljöarbete och har därför utarbetat en ambitiös miljöpolicy.

Våra övergripande miljömål

  • Vid inköp av varor att alltid ha perspektivet att tillverkningen skall ha skett med respekt för de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen.
  • Välj inhemska alternativ i så stor utsträckning som möjligt.
  • Använda energieffektiva transporter samt minimera transporterna.
  • Reducera miljöbelastningen på alla möjliga påverkbara sätt.
  • Välj ekologiska och/eller miljömärka alternativ.
  • Allt avfall skall källsorteras.
  • Elektronik och elavfall såsom batterier, glödlampor och lysrör transporteras till återvinningscentral.

Cady åtar sig att ständigt utveckla miljöarbetet samt att det efterlevs. Samtliga av Cadys anställda åtar sig att följa och efterleva Cadys mål och ansvar samt bidra till dess utveckling.

Cadys miljöpolicy revideras en gång per år i juni om inte något av akut karaktär (t.ex. ev. lagkrav) gör att revideringen behöver ske vid ett annat tillfälle. Det ligger även i sakens natur och i Cadys att uppdatera sig löpande om vad som finns på marknaden. Detta för att kunna ta rätt beslut vid inköp och investeringar.

Önskar ni läsa hela Cadys miljöpolicy kontakta vår kundtjänst.


LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS