Kvalitetsarbete

Vårt Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Detta kvalitetsarbete ska genomföras på enhetsnivå under medverkan av yrkeslärare, övrig personal, elever och arbetsgivare via åsikter och resultat. Utbildningsansvarig och kvalitetsansvarig ansvarar för arbetet som är baserat på vårt årshjul: översyn (Var är vi?), planering (Vart ska vi?), genomförande (Hur gör vi?) och utvärdering (Hur blev det?).

maxresdefault

Översyn (Var är vi?)

Genom dialog med arbetsgivarna, våra elevers återkoppling samt våra mentorers strävan att ständigt uppdatera sina pedagogiska kunskaper kan våra utbildningar hålla hög kvalitet.

Översyn görs löpande både årsvis och vid varje avslutad utbildning. Detta medför att vi relativt snabbt kan göra förändringar under pågående eller efter avslutad utbildning.

Genom omvärldsbevakning är vi också lyhörda för förändringar i branschen eller pedagogiskt som berör vår utbildning på lång sikt med målet att alltid erbjuda en kvalitativ och uppdaterad utbildning.

Varje år i augusti avsätter vi två dagar för kvalitetsarbete. All personal deltar i att titta på resultaten av utvärderingarna samt vårt arbete för att få syn på ”var är vi”. Vi sätter nya mål för nästa årshjul, ser över behoven och förutsättningarna för utbildningarna både rent pedagogiskt och med hänsyn till arbetsmarknaden och branschen samt gör en översyn av våra kringtjänster för optimal funktion.

Planering (Vart ska vi?)

Vi arbetar med systematisk uppföljning av vår måluppfyllelse för att förbättra elevernas möjlighet att lära sig mer och få med sig verktyg in i yrkeslivet. Vi tittar alltid på kritik eleverna ger oss för att utveckla oss till det yttersta och vi har ständig fokus på förbättring. Vi ser till att behörig personal som skapar korrekta pedagogiska förutsättningar finns tillgängliga.

Vi kontrollerar kontinuerligt även att kringtjänster såsom exempelvis teknisk support och litteraturbeställning är uppdaterade och välfungerande och att vår lärplattform är anpassad och innehåller korrekt information. Likaså att vår hemsida är uppdaterad med korrekt information.

Genomförande (Hur gör vi?)

Vi har en kvalitetsutvecklare som är drivande i de större projekten och har det alltigenom övergripande ansvaret för att öka elevernas måluppfyllelse.

Genom vårt kontinuerliga utvecklings- och kvalitetsarbete tar vi också nogsamt vara på synpunkter från såväl elever och mentorer som yrkesfolk i branschen. Vi följer omvärlds- och skolutveckling för att kunna anpassa våra utbildningar till aktuella normer och krav från arbetsmarknaden såväl som tillämpning av nya rön om lärande och bedömning. Dessutom uppdateras våra utbildningar vid behov under pågående/efter avslutad utbildning.

Vi har personalmöten och mentorsträffar löpande där vi tar upp saker som behöver snar lösning pedagogiskt, tekniskt eller annorledes.

Utvärdering (Hur blev det?)

Vi utvärderar systematiskt under januari och juni, då vi tittar på elevernas resultat bl.a. elevstatistik, måluppfyllelse, synpunkter från kunder och elevutvärderingar. Därefter sätter vi upp nya mål och planerar för hur vi ska nå dessa. Vi utvärderar också samtidigt våra tidigare uppsatta mål.

Under praktiken ger arbetsgivare omdömen om eleven utifrån yrkets olika moment och krav genom avstämningssamtal vilket även kvalitetssäkrar elevens kunskap och måluppfyllelse utifrån kunskapsmål, arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.

Mentorerna sammanfattar i mätbara resultat efter varje avslutad utbildning samt helårsvis hur stor andel av eleverna som blivit godkända eller ej, vilka eventuella arbetsuppgifter flera elever haft svårigheter med och varför, hur dessa uppgifter kan förbättras/tydliggöras, hur måluppfyllelsen och betygsmålen tydliggörs på ännu bättre sätt.

Analysen och resultatet av måluppfyllelsen innebär ett konkret kvalitetsutvecklande arbete med målet att procentuellt öka antalet godkända elever och genomföra en kvalitativ och tydlig utbildning avseende lärandemål, pedagogik, betygskriterier mm.


Insamlade kvalitetsindikatorer enligt vårt systematiska kvalitetsarbete

 1. BRUK (ny sedan juni 2019)
 2. Omvärldsbevakning/ny forskning/kontroll av varje utbildningsinnehåll
 3. Statistik på elever som fått arbete efter utbildningen
 4. Statistik på elevernas måluppfyllelse inkl. de elever som slutfört sin utbildning, pausat, hoppat av samt övriga avvikelser gällande elever
 5. Arbetsgivarnas åsikter enligt enkät och trepartssamtal
 6. Elevernas åsikter enligt enkät och direkt återkoppling
 7. Vår organisation inklusive arbetsmiljö
 8. Vad har förbättrats under ”resans gång”?

Efter att ha bearbetat och analyserat våra resultat enligt punkt 1–8, har vi kommit fram till följande utvecklingsområden.

Utvecklingsområden 2019/2020

 • Pedagogerna ska vidareutbildas inom metodik och pedagogik anpassat för flerspråkiga elever och vidareutveckla erfarenhetsbaserade modeller för bättre samspel mellan elever och pedagoger. Fokus ska ligga på vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa pedagogerna att bättre möta flerspråkiga elever.
 • Pedagogerna ska fortsätta sina diskussioner och sin utbildning kring bedömning, likvärdig och rättssäker samt summativ och formativ.
 • Likabehandlingsplanen skall förankras hos våra elever inför deras praktik.
 • De olika betygskriterierna ska tydliggöras för våra elever utifrån material framställt med utgångspunkt från tidigare elevinlämningar.
 • Ytterligare ett forum för särskilt stöd ska skapas via vårt digitala klassrum Zoom.

LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS