Om oss

Cady Training Academy är ditt innovativa, flexibla och kvalitativa alternativ till det vanliga utbildningsväsendet!

Vi är stolta över vår verksamhet och dess innehåll samt över vårt breda samarbete med olika arbetsgivare som kontinuerligt hjälper oss att utveckla vårt innehåll efter arbetsmarknadens önskemål och behov.

Vår metodik och pedagogik bygger på vårt motto: 

LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS!

För att nå detta diskuterar vi systematiskt följande frågor löpande:

Vem ska lära sig?

Vad ska individen lära sig?

När ska individen lära sig?

Med vem ska individen lära sig?

Var ska individen lära sig?

Hur ska individen lära sig?

Genom vad ska individen lära sig?

Varför ska individen lära sig?

För vad ska individen lära sig?

Vår pedagogiska idé är att försöka variera upplägget i form av litteratur, filmer, föreläsningar och praktik.


Katarina Thur, rektor
Katarina Thur
Torstein Reinhardt
Torsten Reinhardt

Administrativa ledningen

Cady Training Academy har sitt säte i Göteborg och har funnits sedan 2007. Den ingår i Cady training utbildningar AB som är huvudansvarig för hela utbildningsverksamheten.

Ansvariga för Cady Training Academy är Katarina Thur (statligt utbildad rektor) och Torsten Reinhardt.

Katarina är ytterst ansvarig för det pedagogiska upplägget och har många års erfarenhet av flygbranschen, turism, psykologi samt pedagogik och skola. Katarina har studerat på Karlstads, Lunds, Göteborgs och Faluns universitet.

Torsten är ytterst administrativt ansvarig.

Vårt supportlag jobbar för att ge bästa stöd och vägledning till våra elever och inkluderar vår skoladministratör, mentorer, teknisk supportavdelning och utvecklingsansvarig. Antalet kvalitetssäkrade mentorer varierar efter behov.


sauf_logo

Auktoriserad utbildare

Cady Training academy är auktoriserad av SAUF (som numera har gått samman med Almega). Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. Dessutom innebär det att det är enklare för dig som söker utbildning att värdera de olika tjänsterna som utbildningsföretaget erbjuder.


Om våra utbildningar

Cady utbildar inom olika yrkesområden. Alla utbildningar är på distans och avslutas med en slutuppgift. Slutuppgiften är en kvalitetssäkring för att försäkra oss om att eleven är i nivå med våra kunskapskrav innan diplomeringen. För att få diplom samt yrkesutbildningsbevis måste man dessutom vara godkänd i alla arbetsmoment och kurser under utbildningens gång.

Observera att våra yrkesutbildningar inte ger betyg. Vi ger G/IG (godkänd eller inte godkänd). Du får ett intyg/kursbevis efter avslutad utbildning. För att få betyg kan du göra en prövning hos kommunen. Eleven ansvarar själv för att göra en eventuell prövning.

I många av utbildningarna använder vi oss av Gleerups interaktiva böcker som öppnar upp många nya möjligheter för elevernas lärande. Textavsnitt varvas med intressanta filmklipp, länkar och bildspel som gör innehållet levande och intressant. Här finns också självrättande tester där eleven kan testa sina kunskaper från avsnitten de just läst. Med de interaktiva böckerna blir kunskapen lättillgängligare och eleverna aktivare i sitt lärande.


Hur säkerställer vi måluppfyllelse för våra elever?

Efter många år som utbildare har vi väl utarbetade rutiner för att utvärdera elevens måluppfyllelse. Vi följer upp samtliga elevers utbildningsutvärderingar (som eleven fyller i efter avslutad utbildning), och vi följer även upp löpande tips, idéer och kritik från våra elever för att alltid ligga i framkant med våra utbildningar så eleven alltid får bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas med sina studier.

Vi ger alla elever den stöttning de behöver under sin utbildning för att nå sina mål och lyckas med sin utbildning. Ett kvitto på att vi sätter eleven i centrum är det stora antalet återkommande elever som gör fler utbildningar. En viktig del för vår lyckade måluppfyllelse är att alla elever har en personlig mentor.

Vi har även en kontinuerlig dialog med arbetsgivare för att ha pejling på arbetsmarknaden och arbetsgivares behov.

I vår undervisning arbetar vi mycket med variation. Filmer att se och sammanfatta, litteratur med instuderingsfrågor och självtestande frågor där mentorn ser resultatet. Vi arbetar med fallbeskrivningar där mentorn lätt kan avgöra kunskapsnivån utifrån ”verkligheten” d.v.s. att man kan använda sin kunskap i sitt yrkesliv. Vi strävar efter att ha en formativ undervisning. För oss betyder det att alla våra elever är olika och har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt.

Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort. För att anpassa undervisningen och ge den återkoppling eleverna behöver, måste mentorn veta vad eleverna lärt sig och hur de tänker. För att hjälpa elever vidare behöver mentorerna se både deras kunskaper och det de behöver utveckla. Det är emellertid skillnad på att ställa frågor medan lärandet pågår och frågor som ska utgöra en slutbedömning. Medan lärandet pågår är det viktigt att ställa frågor eller göra uppgifter som också ger information om vad eleverna har problem med och varför.

Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Den kan uppfattas mycket snävt och innebära prov och likställas enbart med bedömning av kunskap, men den kan också ha och har numera en mycket bredare och djupare innebörd, bedömning för lärande och undervisning. Forskning har visat att bedömning rätt använd kan ha stor betydelse för den enskilde elevens lärande (se exempelvis Black m fl, 2003; Black & William, 1998; Hattie, 2009; Hodgen & Wiliam, 2006; Torrance & Pryor, 1998).

En självklarhet men värd att lyfta fram är att vi endast kan bedöma den visade kunskapen. Vi kan aldrig säga att en elev inte kan utan vi kan bara påstå att en elev inte har visat den eller den kunskapen. Att visa sin kunskap och få möjlighet att göra det ställer krav såväl på den som ska visa den och på den person som kunskapen ska visas för. För att börja med det senare: mentorerna måste ordna situationer, ställa frågor, föra samtal på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. Men eleverna måste vara medvetna om att de måste visa sina kunskaper för att dessa ska kunna bedömas. Vilka hinder finns för eleven att visa sin kunskap? En orsak kan vara att eleven helt enkelt inte vill visa den, en annan att eleven inte vet vad hon/han ska visa eller att han/hon inte vet vilken kunskap som efterfrågas. Sättet att fråga kan hindra eleven att visa sin kunskap. Hos oss är det en ständig fråga i våra pedagogiska möten och kvalitetsutveckling.

Våra mentorer är behöriga och vår pedagogiska ledare är utbildad statlig rektor inom grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning. Vi har också en kvalitetsutvecklare.
Då vi är en privat utbildare är vårt ”kontrollorgan” Almega utbildningsföretagen. De kontrollerar bl.a. mål för lärande (målgrupp, syfte, förkunskaper, test av kunskaper), metod för lärandet (metoder, pedagogik, lärarens kompetens, dokumentation) och process för utvärdering av lärandet (dokumenterad utvärderingsprocess, klagomålshantering).

Vi arbetar också med systematisk uppföljning av vår måluppfyllelse för att förbättra elevernas möjlighet att lära sig mer och få med sig verktyg in i yrkeslivet. Vi utvärderar alltid kritiken (positiv som negativ) eleverna ger oss för att utveckla och förbättra oss.

Under praktiken kommer eleven i kontakt med arbetsgivare som ger eleven omdömen utifrån yrkets olika moment och krav. Handledaren står i kontakt med oss och ett trepartssamtal äger rum som även kvalitetssäkrar elevens kunskap utifrån arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.


cof

Det är med stolthet att vi har emottagit detta diplom från UC.

Detta är ett kvitto på att våra policys och värderingar samt våra strategier har gett resultat.
Givetvis kommer detta arbete att fortsätta och vara en ständig del i Cadys utveckling.

Kreditvärderingsinstitutet Bisnode har värderat oss till högsta kreditbetyg, d.v.s. AAA. Bisnode AAA

 

Dessa utmärkelser ger oss som utbildare samt våra elever och samarbetspartners en garanti för långsiktighet, soliditet, seriös drift och hållbar förvaltning.

Välkommen till oss på Cady!


Engelska flaggan In English

Cady Training Academy was established in 2007 and is currently based in Gothenburg, Sweden. 

Katarina Thur is the head of the company and has several years of experience in multiple professional areas including psychology, education, the airline and tourism industries and crisis management.

Cady Training Academy is active in several professional fields, and all of the courses we offer are online distance courses. We pride ourselves in offering and maintaining high quality of content in our courses to ensure our students are attractive on the job market and that our courses reflect the job market’s current demands and work shortages. 

sauf_logo

Our company is authorized by SAUF, now a part of Almega Utbildningsföretagens (Almega Educational Companies branch organization), meeting their demanding criteria of quality assurance.  This authorization is a guarantee for professional skills and good quality.  It also means that it is simpler for those seeking an education to evaluate the various services that an educational business offers.

Upon completion of our courses, students receive a diploma and vocational training certificate or certificate of competence. We can provide all certificates and diplomas in English upon request.  Although all of our courses and material are in Swedish, we do accept previous certificates, grades etc. in English for validation of subcourses or proof of knowledge for acceptance to our courses.

We can also organize specialized training programs for companies and organizations upon request, such as management and cabin crew training. Our flight training programs meet the new European requirements applicable from July 2008.

Welcome to Cady Training Academy!