Om oss

Om oss

Cady Training Academy är ditt innovativa, flexibla och kvalitativa alternativ till det vanliga utbildningsväsendet! Här kan du läsa mer om oss och vår pedagogik.

Vi är stolta över vår verksamhet och dess innehåll samt över vårt breda samarbete med olika arbetsgivare som kontinuerligt hjälper oss att utveckla vårt innehåll efter arbetsmarknadens önskemål och behov. Vår pedagogiska idé är att variera upplägget i form av litteratur, filmer, föreläsningar och praktik.

Vår metodik och pedagogik bygger på vårt motto: LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS!

För att nå detta diskuterar vi systematiskt följande frågor löpande:

  • Vem ska lära sig?
  • Vad ska individen lära sig?
  • När ska individen lära sig?
  • Med vem ska individen lära sig?
  • Var ska individen lära sig?
  • Hur ska individen lära sig?
  • Genom vad ska individen lära sig?
  • Varför ska individen lära sig?
  • För vad ska individen lära sig?

Administrativa ledningen

Cady Training Academy är en privatskola och har funnits sedan 2007. Den har sitt säte i Göteborg och ingår i Kunskapsutveckling ReThur AB som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten.

Vårt supportteam jobbar aktivt för att ge bästa stöd och vägledning till alla våra elever och samarbetspartners. Detta inkluderar våra pedagoger, skoladministration, teknisk supportpersonal, marknadsavdelning och karriärcoach. Samtliga personal överses av vår VD, rektor och administrativt ansvarige.

Våra pedagoger har lämpliga arbetslivserfarenheter och/eller relevant utbildning för sina respektive utbildningsområden. De är behöriga enligt vår rektors bedömning och antalet kvalitetssäkrade pedagoger varierar efter behov.


Om våra utbildningar

Cady utbildar inom olika yrkesområden. Alla utbildningar är på distans och avslutas med en slutuppgift. Slutuppgiften är en kvalitetssäkring för att försäkra oss om att eleven är i nivå med våra kunskapskrav innan diplomeringen. För att få diplom samt yrkesutbildningsbevis måste man dessutom vara godkänd i alla arbetsmoment och kurser under utbildningens gång.

Observera att våra yrkesutbildningar inte ger betyg. Vi ger G/IG (godkänd eller inte godkänd). Du får ett diplom och ett yrkesutbildningsbevis eller undersköterskorna som får ett kompetensbevis efter avslutad utbildning. För att få betyg på gymnasienivå kan du göra en prövning hos kommunen. Eleven ansvarar själv för att göra en eventuell prövning.

I många av utbildningarna använder vi oss av Gleerups interaktiva böcker som öppnar upp många nya möjligheter för elevernas lärande. Textavsnitt varvas med intressanta filmklipp, länkar och bildspel som gör innehållet levande och intressant. Här finns också självrättande tester där eleven kan testa sina kunskaper från avsnitten de just läst. Med de interaktiva böckerna blir kunskapen lättillgängligare och eleverna aktivare i sitt lärande.


Hur måluppfyllelse säkerställas för våra elever

Efter många år som utbildare har vi väl utarbetade rutiner för att utvärdera elevens måluppfyllelse. Vi följer upp samtliga elevers utbildningsutvärderingar (som eleven fyller i efter avslutad utbildning), och vi följer även upp löpande tips, idéer och kritik från våra elever för att alltid ligga i framkant med våra utbildningar så eleven alltid får bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas med sina studier.

Vi ger alla elever den stöttning de behöver under sin utbildning för att nå sina mål och lyckas med sin utbildning. Ett kvitto på att vi sätter eleven i centrum är det stora antalet återkommande elever som gör fler utbildningar. En viktig del för vår lyckade måluppfyllelse är att alla elever har en personlig pedagog.

Vi har även en kontinuerlig dialog med arbetsgivare för att ha pejling på arbetsmarknaden och arbetsgivares behov.

Variation för bättre inlärandet

I vår undervisning arbetar vi mycket med variation. Filmer att se och sammanfatta, litteratur med instuderingsfrågor och självtestande frågor där pedagogen ser resultatet. Vi arbetar med fallbeskrivningar där pedagogen lätt kan avgöra kunskapsnivån utifrån ”verkligheten” d.v.s. att man kan använda sin kunskap i sitt yrkesliv. Vi strävar efter att ha en formativ undervisning. För oss betyder det att alla våra elever är olika och har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt.

Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort. För att anpassa undervisningen och ge den återkoppling eleverna behöver, måste pedagogen veta vad eleverna lärt sig och hur de tänker. För att hjälpa elever vidare behöver pedagogerna se både deras kunskaper och det de behöver utveckla. Det är emellertid skillnad på att ställa frågor medan lärandet pågår och frågor som ska utgöra en slutbedömning. Medan lärandet pågår är det viktigt att ställa frågor eller göra uppgifter som också ger information om vad eleverna har problem med och varför.

Hur vi gör bedömning

Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och kan uppfattas på olika sätt. Den kan uppfattas mycket snävt och innebära prov och likställas enbart med bedömning av kunskap, men den kan också ha och har numera en mycket bredare och djupare innebörd, bedömning för lärande och undervisning. Forskning har visat att bedömning rätt använd kan ha stor betydelse för den enskilde elevens lärande (se exempelvis Black m fl, 2003; Black & William, 1998; Hattie, 2009; Hodgen & Wiliam, 2006; Torrance & Pryor, 1998).

En självklarhet men värd att lyfta fram är att vi endast kan bedöma den visade kunskapen. Vi kan aldrig säga att en elev inte kan utan vi kan bara påstå att en elev inte har visat den eller den kunskapen. Att visa sin kunskap och få möjlighet att göra det ställer krav såväl på den som ska visa den och på den person som kunskapen ska visas för.

För att börja med det senare: pedagogerna måste ordna situationer, ställa frågor, föra samtal på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. Men eleverna måste vara medvetna om att de måste visa sina kunskaper för att dessa ska kunna bedömas. Vilka hinder finns för eleven att visa sin kunskap? En orsak kan vara att eleven helt enkelt inte vill visa den, en annan att eleven inte vet vad hon/han ska visa eller att han/hon inte vet vilken kunskap som efterfrågas. Sättet att fråga kan hindra eleven att visa sin kunskap. Hos oss är det en ständig fråga i våra pedagogiska möten och kvalitetsutveckling.

Våra pedagoger

Våra pedagoger är behöriga och vår pedagogiska ledare är utbildad statlig rektor inom grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning. Vi har också en kvalitetsutvecklare som kontrollerar bl.a. mål för lärande (målgrupp, syfte, förkunskaper, test av kunskaper), metod för lärandet (metoder, pedagogik, lärarens kompetens, dokumentation) och process för utvärdering av lärandet (dokumenterad utvärderingsprocess, klagomålshantering).

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vi arbetar också med systematisk uppföljning av vår måluppfyllelse för att förbättra elevernas möjlighet att lära sig mer och få med sig verktyg in i yrkeslivet. Vi utvärderar alltid kritiken (positiv som negativ) eleverna ger oss för att utveckla och förbättra oss.

Under praktiken kommer eleven i kontakt med arbetsgivare som ger eleven omdömen utifrån yrkets olika moment och krav. Handledaren står i kontakt med oss och ett trepartssamtal äger rum som även kvalitetssäkrar elevens kunskap utifrån arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.


Likabehandlingsplan

Mobbning och annan kränkande behandling förekommer även på vuxnas arbetsplatser och därmed i vuxenutbildningen. Det är angeläget att vara vaksam och arbeta förebyggande.

Alla på Cady Training Academy tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Rektor har huvudansvaret för att informera personal och elever om lagens innebörd och om skolans rutiner. All personal har ansvar för att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling och för att följa gällande rutiner.


Vår kvalitets- och miljöcertifiering

ISO 9001 14001 logga 2

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt internationella standarder ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringarna är välkända både nationellt och internationellt och innebär att våra elever får större möjligheter att kunna arbeta även utomlands med våra utbildningsintyg samt att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

ISO är en gemensam organisation med medlemmar från nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder. Deras uppgift är att skapa en standardisering tillsammans med sina medlemmar med syfte att underlätta för en konkurrenskraftig handel av produkter och tjänster. Deras standarder fokuserar även på internationella hållbarhetsmålen framtagna av FN.


En hållbar verksamhet

Följande utmärkelser ger oss som utbildare samt våra elever och samarbetspartners en garanti för långsiktighet, soliditet, seriös drift och hållbar förvaltning.

Bisnode AAA

Bisnode Kreditvärderingsinstitutet

Kreditvärderingsinstitutet Bisnode har värderat oss till högsta kreditbetyg, d.v.s. AAA.

UC guld intyg 2018

UC Guld

Det är med stolthet att vi har emottagit detta diplom från UC. Detta är ett kvitto på att våra policys och värderingar samt våra strategier har gett resultat.

Givetvis kommer detta arbete att fortsätta och vara en ständig del i Cadys utveckling.

 

 

 


Välkommen till oss på Cady!


Engelska flaggan In English

Cady Training Academy is a private school established in 2007 and is currently based in Gothenburg, Sweden. It is a part of Kunskapsutveckling ReThur AB which is the head of the educational operations.

The head of the company has many years of experience in multiple professional areas including psychology, education, the airline and tourism industries and crisis management.

Cady Training Academy offers online vocational courses in several different professional fields. We pride ourselves in maintaining a high quality of content in our courses to ensure that our students are attractive to employers and that our courses reflect the current job market’s demands and work shortages. 

Upon completion of our courses, students receive a diploma and vocational training certificate or certificate of competence. We can provide all certificates and diplomas in English upon request.  Although all of our courses and materials are in Swedish, we accept educational certificates, grades, employer certificates etc. in English for validation of subjects or as proof of knowledge for acceptance into our courses.

We also organize specialized training programs for companies and organizations upon request, such as management and cabin crew training. Our flight training programs meet the new European requirements applicable from July 2008.

ISO 9001 14001 logga 2

Cady Training Academy is certified according to the international quality- and environmental controls ISO 9001 and ISO 14001.

Welcome to Cady Training Academy!